مدل سازی و کنترل ریز شبکه شامل واحدهای توربین بادی با ژنراتور القایی دوتغذی ه ای، فتوولتائیک و پیل سوختی در حالت جزیره ای ومتصل به شبکه

عنوان انگلیسی: مدل سازی و کنترل ریز شبکه شامل واحدهای توربین بادی با ژنراتور القایی دوتغذی ه ای، فتوولتائیک و پیل سوختی در حالت جزیره Read More →

تنظیم ولتاژ و فرکانس ژنراتور القایی خود تحریک با استفاده از جبرانساز استاتیکی سنکرون چهار سوئیچه با توربین بادی سرعت متغیر

عنوان انگلیسی: تنظیم ولتاژ و فرکانس ژنراتور القایی خود تحریک با استفاده از جبرانساز استاتیکی سنکرون چهار سوئیچه با توربین بادی سرعت متغیرتوضیحات:در ایـن مقالـه، Read More →