تعیین همزمان توان اکتیو و راکتیو و مکان بهینه ی ژنراتورهای تولید پراکنده به وسیله ی الگوریتم ژنتیک باهدف کاهش تلفات خط

عنوان انگلیسی: تعیین همزمان توان اکتیو و راکتیو و مکان بهینه ی ژنراتورهای تولید پراکنده به وسیله ی الگوریتم ژنتیک باهدف کاهش تلفات خطتوضیحات:– قبل Read More →