نمونه برداری باقی مانده تطبیقی ​​برای توابع پایه ای شعاعی

عنوان انگلیسی: Adaptive residual subsampling for Radial Basis Functionsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۴۷کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلadaptiveburgersDifferential Equationdifferential equationsinterpolatmeshfreeodeRadial-Basis FunctionsRBFrbfsتخمین تابعتوابع پایه Read More →

نمونه برداری باقی مانده تطبیقی ​​برای توابع پایه ای شعاعی

عنوان انگلیسی: ۲D adaptive residual subsampling for Radial Basis Functionsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۹۶کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلadaptiveburgersDifferential Equationdifferential equationsmeshfreeodeRadial-Basis FunctionsRBFتخمین تابعتوابع Read More →

شبکه تابع پایه شعاعی

عنوان انگلیسی: Radial Basis Function Networkزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۴۸کلید واژه ها:approximateintegralinterpolationline integralmathematicspolyharmonic splineRadial Basis Functionradial basis function networkRadial-Basis FunctionsRBFrbf for surensplineتخمین تابعتوابع Read More →

شبکه عصبی مصنوعی

عنوان انگلیسی: ANNزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۵۳۲کلید واژه ها:Adaptive Neuro-Fuzzy Inference SystemANFISautomationControl SystemsControl theoryFISFuzzy Inference systemfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxneural networkRadial-Basis FunctionsRBFSystems theoryآموزش شبکه Read More →