تنظیم بهینه ضرایب کنترل کننده عصبی بازگشتی PID-Like بر پایه الگوریتم SFLA برای کنترل سرغت موتور DCتحریک جداگانه

عنوان انگلیسی: تنظیم بهینه ضرایب کنترل کننده عصبی بازگشتی PID-Like بر پایه الگوریتم SFLA برای کنترل سرغت موتور DCتحریک جداگانهتعداد کلیک: ۲۲۲۹کلید واژه ها:PID-Likeالگوریتم SFLAتحریک Read More →