تقریب تابع

عنوان انگلیسی: Function Approximationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۱۵کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointapproximationcubic splineFixed-PointFixed-Point Toolboxgaussianjacobiwaveletالگوریتم نقطه ثابتالگوریتم نقطه ثابت در متلبجعبه ابزار نقطه ثابتکاربردهای Read More →

روش مونته کارلو برای تقریب مساحت شکل صفحه

عنوان انگلیسی: Monte Carlo method for estimating plane figure areaزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۵۷کلید واژه ها:mathematicsmonte carlosplinesالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش Read More →

حرکت حداقل مربعات (MLS1D)

عنوان انگلیسی: Moving Least Square(MLS1D)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۶کلید واژه ها:Curve FittingFunction ApproximationFunction Fittinginterpolationleast squareاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و تحلیل رگرسیونتقریب تابعتقریب منحنیدرون Read More →

حرکت به حداقل مربعات (MLS2D)

عنوان انگلیسی: Moving Least Square(MLS2D)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۶۳کلید واژه ها:Curve FittingFunction ApproximationFunction Fittinginterpolationmoving least squareاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و تحلیل رگرسیونتقریب تابعتقریب Read More →

حرکت حداقل مربعات (MLS3D)

عنوان انگلیسی: Moving Least Square(MLS3D)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۸۷کلید واژه ها:Curve FittingFunction ApproximationFunction Fittinginterpolationmoving least squaremlsاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و تحلیل رگرسیونتقریب تابعتقریب Read More →