شیف فاز phshift

عنوان انگلیسی: phshiftزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۱۶کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاallallpassfilter analysisFilter Designnetworkspassphaseshiftsignal processingپردازش سیگنالسیگنال ها و سیستم هاطراحی فیلترطراحی فیلتر Read More →

مدولاسیون و دمدولاسیون فاز

عنوان انگلیسی: Phase Modulation and Demodulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۷۰کلید واژه ها:demodulationfmmodulationphasephasessignal shiftافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون و دمدولاسیون فازPhase Modulation and Read More →

کتابخانه بلوکی جدید سیمولینک به نام فیلتر فاز (Phase Filter)

عنوان انگلیسی: New Block Library Simulink called The Phase Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۲۹کلید واژه ها:biotechcontrol designmathematicsOscillatorsignal processingsimulationsimulinkاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز Read More →

کنترل ولتاژ AC موج کامل تک فاز مبتنی بر تریستور با بار مقاومتی

عنوان انگلیسی: Basic Single-Phase Full Wave Thyristor-based AC Voltage Controller with Resistive Loadزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۸۴کلید واژه ها:PulsePulse GeneratorSimPowerSystemsimpowersystemssimulinkThyristorالکترونیکایجاد کننده پالسپالسپردازش سیگنالتجهیزات Read More →

کد گذاری اختلاف فاز (PSK)

عنوان انگلیسی: Phase Shift Keying(PSK)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۳۲کلید واژه ها:CommunicationsCommunicaton SystemmathematicsPhase-Shift Keyingpskاختلاف فازتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبتغییر فازسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیسیگنالشیفت Read More →

تابع کد گذاری اختلاف فاز (PSK)

عنوان انگلیسی: phase shift keying functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۲۷کلید واژه ها:Communicaton SystemdemodulationDigital ModulationPhase-Shift Keyingpskتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی Read More →

PSK ساده

عنوان انگلیسی: A simple PSKزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۹۵کلید واژه ها:bpskdigitaldspPhase-Shift Keyingpskshift keyingsignal processingsimple phase shift keyingsimple psksimplest pskاختلاف فازتغییر فازسیگنالشیفت فازفازفرکانسقدرتکلید زنی Read More →

جعبه ابزار (تولباکس) نقشه سازی میدانی

عنوان انگلیسی: Field Mapping Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۲۶۰کلید واژه ها:b0Balanced histogram thresholdingdistortion correctionfield mappingMagnetic Resonance ImagingMRImultichannel rf coilsOtsu Methodtoolboxآستانه گذاری بر پایه Read More →

اسیلاتو و سیگنال ژنراتور

عنوان انگلیسی: Oscillator and Signal Generatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۶۴۳کلید واژه ها:blue noisebrown noisechirpclick trainfrequency modulationfrequency sweepgrey noisenoiseOscillatorpink noisereverse sawtoothsawtoothsignal generatorsignal processingsinusoidsosound wavespeech Read More →