تعلیق پنج لینکی

عنوان انگلیسی: Five Link Suspensionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۹۶کلید واژه ها:automotiveautomotive suspensionchassisdynamicssimmechanicsSuspension Systemvehicleارتعاشارتعاشاتتعلیقجرم فنربندی شدهسیستم تعلیقسیستم تعلیق ثابتسیستم تعلیق مستقلسیستم مکانیکیشبیه سازیشبیه سازی Read More →

شبیه سازی متلب برای سیستم تعلیق اتوبوس

عنوان انگلیسی: Matlab Simulation for Bus Suspension Systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۷۰کلید واژه ها:busFrequency Responsematlabmechanical modelingmodelingpidsimmechanicsstate systemdisuspensionSuspension Systemارتعاشارتعاشاتتعلیقجرم فنربندی شدهسیستم تعلیقسیستم تعلیق ثابتسیستم Read More →

مدل تعلیق ۲,۴,۷ DOFs برای سیمیولینک

عنوان انگلیسی: ۲,۴,۷ DOFs Suspension Model for Simulinkزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۴۴کلید واژه ها:automotivedofpassivesemiactivesimulinksuspensionSuspension Systemارتعاشارتعاشاتتعلیقجرم فنربندی شدهسیستم تعلیقسیستم تعلیق ثابتسیستم تعلیق مستقلفنر بندیفنربندینوسانمدل Read More →

کنترل نیمه فعال برای سیستم تعلیق ۱_۴ توسط کنترلر فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy Controller of Semi-active control for 1_4 Suspension Systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۱۸کلید واژه ها:۱۴automotiveepsfuzzy controllersemiactivesuspensionSuspension Systemارتعاشارتعاشاتتعلیقجرم فنربندی شدهسیستم تعلیقسیستم تعلیق Read More →

سیستم تجزیه و تحلیل تعلیق با استفاده از متلب، سیمیولینک و Simscape

عنوان انگلیسی: Analysis of suspension system using MATLAB, SIMULINK and Simscapeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۹۸کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorySuspension SystemSystems theoryاتوماسیونارتعاشارتعاشاتتعلیقجرم فنربندی شدهسیستم Read More →