روش مرحله تعادل گرافیکی هانتر و نش

عنوان انگلیسی: Hunter and Nash Graphical Equilibrium Stage Methodزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۳۳کلید واژه ها:Chemical EngineeringChemical Engineering in MATLABChemical ProcessChemical Systemschemistryhunter and nash Read More →

نظریه تعادل Heider

عنوان انگلیسی: Heider Balance Theoryزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۷۷کلید واژه ها:balance theoryCommunicaton Systemgallerygraphgraph balanceheiderتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی سیستم Read More →

تئوری تعادل هایدر

عنوان انگلیسی: Heider Balance Theoryزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۳۵کلید واژه ها:balance theorygallerygraphgraph balanceheiderSpreadsheetSPSSاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیدادهصفحه گستردهمایکروسافت اکسلنرم‌افزارهای صفحه گستردهتئوری تعادل هایدرHeider Balance Theory Read More →

تعادل اقتصادی عمومی

عنوان انگلیسی: General Economic Equilibriumزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۳۰کلید واژه ها:EconomicsEconomics in MATLABequilibriumMATLAB for Economicsmodelingsimulationsimulinkاقتصادتحلیل اقتصادیتحلیل اقتصادی در متلبعلوم اقتصادیکاربرد متلب در اقتصادکاربرد Read More →

کامپیوتر تعادل اقتصادی عمومی

عنوان انگلیسی: Computing General Economic Equilibriumزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۰۰کلید واژه ها:EconomicsEconomics in MATLABMATLAB for Economicsاقتصادتحلیل اقتصادیتحلیل اقتصادی در متلبعلوم اقتصادیکاربرد متلب در Read More →

بازی n-نفره

عنوان انگلیسی: n-person gameزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۱۷کلید واژه ها:financeFinancial EngineeringGame Theorymatrix gamenon co operative gamenperson gameoptimizationTypes of gamesاستراتژیاستراتژی ترکیبیاستراتژی غالب و مغلوببازی Read More →