کد گذاری مشترک کانال-منبع یک تصویر

عنوان انگلیسی: Joint source-channel coding of imagesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۰۱۶کلید واژه ها:CommunicationsConvolutionfunctional analysisimage processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتکد گذاری مشترک Read More →

الگوریتم قطعه بندی تصویر GrowCut

عنوان انگلیسی: GrowCut Image Segmentationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۸۵۰کلید واژه ها:Cellular Automatacomputer visionDigital Image Processinggraph cutgrowcutimage processingmorphologyplzzz send me the code for image Read More →

موزاییکی کردن تصویر با استفاده از SIFT

عنوان انگلیسی: image mosaic using SIFTزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۸۲کلید واژه ها:computer visionDigital Image Processinghomographyimage mosaicimage processingransacsiftبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر دیجیتالچشم الکترونیکیسیستم Read More →

PaReLab

عنوان انگلیسی: PaReLabزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۵۳کلید واژه ها:beijing normal universitybnucolor descriptorColor-Based Image RetrivalContent-Based Image Retrivaldctimage annotationimage datasetimage feature extractionimage retrievalknearest neighbor classifierKNNmultiple Read More →

خوشه بندی رنگی در متلب

عنوان انگلیسی: Color Clustering Matlabزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۲۰کلید واژه ها:Automatic Classificationclusteringclustering matlabcolorcolor clusteringcolor clustering matlabcolor matlabData Mininggaussiangaussian matlabgaussian mixture modelsgaussian mixture models Read More →

منحنی ROC

عنوان انگلیسی: ROC curveزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۱۹کلید واژه ها:by definitioncurveCurve FittingDecision MakingDecision Support SystemDMDSSFunction ApproximationFunction FittingMCDMprobabilityreceiver operating characteristicsrocstatisticsthe efficiency is the fraction Read More →

جعبه ابزار تشخیص اجسام و چهره ها

عنوان انگلیسی: Objects-Faces Detection Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۶۱۸کلید واژه ها:boostingdear sebastienface detectionFace recognitionfaces detectionhaarhiimage detectionimage processingimages processinglbpstatisticstoolboxپردازش تصاویر چهرهپردازش تصویرپردازش تصویر در Read More →