حل مسأله فروشنده دوره گرد چند گانه و باز با نقطه پایانی ثابت توسط الگوریتم ژنتیک در متلب

عنوان انگلیسی: Fixed Endpoints Open Multiple Traveling Salesmen Problem using Genetic Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۳۴۹کلید واژه ها:Approximation AlgorithmsCrossoverfixed endpointsgenetic algorithmGraph algorithmsmultiple traveling Read More →

تبدیل سریع فوریه Radix-4 نقطه ثابت

عنوان انگلیسی: Fixed Point Radix-4 FFTزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۸۹کلید واژه ها:Applications of Fixed-PointCommunicationsFixed-PointFixed-Point Toolboxsignal processingsignla processingالگوریتم نقطه ثابتالگوریتم نقطه ثابت در متلبجعبه Read More →

الگوریتم پیشرفته کوتاهترین مسیر دیکسترا

عنوان انگلیسی: Advanced Dijkstra’s Minimum Path Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۳۳کلید واژه ها:Bellmandijkstradynamic programmingmarkov decision processminimum costOptimal Controlset coveringshortest distanceshortest pathالگوریتم بلمن-فوردالگوریتم جانسونالگوریتم Read More →

“تبدیل براورد سخت “

عنوان انگلیسی: estimateRigidTransformزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۴۰کلید واژه ها:۳dabsolute orientationalignmentcomputer visionDigital Image Processingimage processingpoint cloudrigidrigid transformationtransformationبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر دیجیتالچشم الکترونیکیسیستم های Read More →

تحلیل و بهینه سازی سلولهای خورشیدی میان باندی مبتنی بر نانوکریستالهای نقطه کوانتومی

عنوان انگلیسی: تحلیل و بهینه سازی سلولهای خورشیدی میان باندی مبتنی بر نانوکریستالهای نقطه کوانتومیتوضیحات:سلولهای خورشیدی میان باندی نقطه کوانتوم QD_IBSC جدیدترین نوع سلولهای خورشیدی برای دستیابی Read More →

کنترل کننده pid شانزده بیتی نقطه ثابت

عنوان انگلیسی: ۱۶-bits fixed-point PID controllerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۲۹کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointcontrol designFixed-PointFixed-Point Toolboxfixedpointpid controllersimulationالگوریتم نقطه ثابتالگوریتم نقطه ثابت در متلبجعبه Read More →