جعبه ابزار تشخیص اجسام و چهره ها

عنوان انگلیسی: Objects-Faces Detection Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۶۴۳کلید واژه ها:boostingdear sebastienface detectionFace recognitionfaces detectionhaarhiimage detectionimage processingimages processinglbpstatisticstoolboxپردازش تصاویر چهرهپردازش تصویرپردازش تصویر در Read More →

تشخیص چهره با روش کوانتیزه کردن نرم L1

عنوان انگلیسی: Face detection using L1 norm quantizationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۸۲کلید واژه ها:face detectionFace recognitionimage processingl1 norm minimizationپردازش تصاویر چهرهپردازش تصویرپردازش تصویر Read More →

تشخیص چهره در MATLAB

عنوان انگلیسی: Face Detection in Matlabزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۲۹۷کلید واژه ها:applicationcountdetectiondxdyface detectionFace recognitioni have a 64bit version of matlab im executing the Read More →

سیستم تشخیص و شناسایی چهره در متلب

عنوان انگلیسی: Face Detection and Recognition Systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۰۵۸کلید واژه ها:computer visiondetectionemailfaceface detectionFace recognitionflashguiImage Acquisitionimage processingmotionperson idphonerecognitionsecuritysystemاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه Read More →

تشخیص چهره و چشم در متلب

عنوان انگلیسی: Face and eye detectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۸۷۵کلید واژه ها:detectioneyeeye detectionfaceface detectionFace recognitionfeature extractionfeature selectionHough Transformimage processingmonte carlomorphologyplease add your iris Read More →

سیستم تشخیص چهره

عنوان انگلیسی: Face Detection Systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۵۰۰کلید واژه ها:applicationerror in trainnet at 18eye detection in matlabface detectionface detection using neural networkFace Read More →