تشخیص لبه با مشتقات غیر خطی

عنوان انگلیسی: Edge detection by nonlinear derivativesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۰۳کلید واژه ها:computer visiondenoisingderivativeDigital Image Processingedge confidenceedge detectionedge localizationedge reference mapimage analysisimage processingimage Read More →

لبه یاب کنی (Canny)

عنوان انگلیسی: Canny Edge Detectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۵۵کلید واژه ها:cannycanny edge detection matlabcanny matlabConvolutionDigital Image Processingedgeedge detectionedge detection matlabedge matlabfunctional analysisimage processingpdf417استخراج Read More →

تشخیص لبه و بخش بندی

عنوان انگلیسی: Edge Detection and Segmentationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۸۹کلید واژه ها:Digital Image Processingedge detectionedge detection segmentation prewitt roberts log canny sobel strafeature Read More →

فیلتر آشکارساز لبه PLUS

عنوان انگلیسی: PLUS Edge Detection Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۳۸کلید واژه ها:Digital Image Processingedge detectionfilteringimage processingplus sdgd edge detection filter image second derivative Read More →

الگوریتم شناسایی لبه در متلب توکار

عنوان انگلیسی: Edge Detection algorithm in Embedded MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۲۹کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointcomputer visionDigital Image Processingedge detectionembedded matlabFixed-PointFixed-Point Toolboxhdlimage processingserialized Read More →