طبقه بندی مبتنی بر PCA با راستی نمایی لگاریتمی

عنوان انگلیسی: Basic PCA based log-Likelihood Classifierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۸۱کلید واژه ها:ClassificationclassifierData ClassificationData MiningdetectionDimensionality ReductionFace recognitionFirst Componentimageslesion detectionlikelihoodloglikelihoodmachine learningmaximum likelihoodmultiple sclerosisobject detectionpcapicturesPrinciple Read More →

تشخیص چهره و چشم در متلب

عنوان انگلیسی: Face and eye detectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۸۷۵کلید واژه ها:detectioneyeeye detectionfaceface detectionFace recognitionfeature extractionfeature selectionHough Transformimage processingmonte carlomorphologyplease add your iris Read More →

سیستم تشخیص و شناسایی چهره در متلب

عنوان انگلیسی: Face Detection and Recognition Systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۰۵۸کلید واژه ها:computer visiondetectionemailfaceface detectionFace recognitionflashguiImage Acquisitionimage processingmotionperson idphonerecognitionsecuritysystemاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه Read More →

سیستم شناسایی صورت در متلب

عنوان انگلیسی: Face Recognition Systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۴۵۰کلید واژه ها:applicationclosed source softwareeigenfaceseigenvalueseigenvectorsfaceface detectionface detection wavelet transformFace recognitionimage processingnot a functionRadial-Basis FunctionsRBFrecognitionپردازش تصاویر Read More →

یافتن دایره ها توسط تبدیل هاف به صورت GUI

عنوان انگلیسی: FindCirclesGUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۴۰کلید واژه ها:circle detectioncircular hough transformdetect circlesfeature extractionfeature selectionfind circlesHough Transformimfindcirclesاستخراج اطلاعات خطوطاستخراج ویژگیپردازش تصویرتبدیل هافتشخی نقطهتشخیص Read More →