شبکه عصبی برای کاربرد تشخیص الگو-مطلب آموزشی

عنوان انگلیسی: Neural Network for pattern recognition- Tutorialزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۹۳کلید واژه ها:۳ classapplicationexampleimage processinimagesnetworkneuralneural networkneural networkspattern recognitionآموزش شبکه عصبیاستخراج ویژگیبازشناخت الگوپرسپترون Read More →

اندازه گیری فاصله Bhattacharyya برای شناسایی الگو

عنوان انگلیسی: Bhattacharyya Distance Measure for Pattern Recognitionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۷۰کلید واژه ها:bayes errorbhattacharyya distance measurepattern recognitionprobabilitystatisticsاستخراج ویژگیبازشناخت الگوتشخیص الگوتشخیص الگوی نظارت Read More →

انطباق الگو

عنوان انگلیسی: Template Matchingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۵۹کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABobject detectiontemplate matchingسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب Read More →

استخراج ویژگی برای تشخیص کاراکتر

عنوان انگلیسی: Feature Extraction for Character Recognitionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۰۲۲کلید واژه ها:Adaptive Neuro-Fuzzy Inference SystemANFISCharacter Recognitiondigital character recognitionenglish characterfeature extractionfeature vectorFISFuzzy Inference Read More →

دانلود رایگان پایان نامه: دستیابی به دقت نزدیک به بهینه و پایدار بازشناسی الگو با استفاده از PSO برای پیش-آموزشی شبکه های عصبی مصنوعی

عنوان انگلیسی: Thesis: Achieving Consistent Near-Optimal Pattern Recognition Accuracy using Particle Swarm Optimization to Pre-Train Artificial Neural Networksتعداد کلیک: ۸۸۱کلید واژه ها:Pace UniversityThesisپایان نامهدانلود پایان Read More →

Netlab

عنوان انگلیسی: Netlabزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۳۳کلید واژه ها:conjgradmfuzzy logicfuzzy systLinear Regressionnetlabneuralneural networkneural networkspattern analysistoolboxآمارآموزش شبکه عصبیاستنباط آماریاقتصاد سنجیپرسپترون چند لایهتحلیل رگرسیونتخمین خطیرگرسیون Read More →