تشخیص لبه با مشتقات غیر خطی

عنوان انگلیسی: Edge detection by nonlinear derivativesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۰۲کلید واژه ها:computer visiondenoisingderivativeDigital Image Processingedge confidenceedge detectionedge localizationedge reference mapimage analysisimage processingimage Read More →

تعقیب و همبستگی تصاویر دیجیتال

عنوان انگلیسی: Digital Image Correlation and Trackingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۰۱۸کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABafm sem images applicationapplicationbiotechConvolutiondigital image correlation and trackingexperimental Read More →

تولید لبه

عنوان انگلیسی: Edges generationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۸۹کلید واژه ها:۲d3dedges generationFinite Elementsmatrixtetrahedratriangleاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئیحل عددی معادلات دیفرانسیل Read More →

لبه یاب کنی (Canny)

عنوان انگلیسی: Canny Edge Detectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۵۳کلید واژه ها:cannycanny edge detection matlabcanny matlabConvolutionDigital Image Processingedgeedge detectionedge detection matlabedge matlabfunctional analysisimage processingpdf417استخراج Read More →