یکسو ساز تمام موج با بار RL با استفاده از تریستور

عنوان انگلیسی: full wave bridge rectifier with RL load with thyristorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۱۸کلید واژه ها:full wave bridge rectifierpower electronicsRecctifiersimpowerSimPowerSystemsimulationsimullinkThyristorالکترونیکبرقتبدیل انرژی الکتریکیتریستورجریانجریان Read More →

یکسوساز نیم موج با بار RL با استفاده از تریستور

عنوان انگلیسی: Half wave rectifier with RL load using thyristorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۶۷کلید واژه ها:power electronicsrectifiersim powersimulationsimulinkThyristorالکترونیکتریستورجریان مستقیمرلهقدرتقطعات الکتریکیکلید حالت جامدمدار الکتریکینیمه Read More →

کنترل ولتاژ AC موج کامل تک فاز مبتنی بر تریستور با بار مقاومتی

عنوان انگلیسی: Basic Single-Phase Full Wave Thyristor-based AC Voltage Controller with Resistive Loadزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۸۲کلید واژه ها:PulsePulse GeneratorSimPowerSystemsimpowersystemssimulinkThyristorالکترونیکایجاد کننده پالسپالسپردازش سیگنالتجهیزات Read More →

یکسو ساز تمام موج با بار RL

عنوان انگلیسی: full wave rectifier with R-L loadزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۳۹کلید واژه ها:full wave rectifierpower electronicsRecctifiersim powerSimPowerSystemsimulationsimulinkThyristorالکترونیکبرقتبدیل انرژی الکتریکیتریستورجریانجریان الکتریکیجریان متناوبجریان مستقیمرکتیفایررلهسیم Read More →

توان غیرسینوسی

عنوان انگلیسی: Nonsinusoidal Powerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۱۲کلید واژه ها:mathematicsmeasurementmodelingSimPowerSystemsimulationsimulinkThyristorالکترونیکتریستورجریان مستقیمرلهسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی سیستم های قدرتقدرتقطعات الکتریکیکلید حالت جامدمحیط های شبیه Read More →