بهترین تخمین چند جمله ای به فرم یکنواخت

عنوان انگلیسی: Best polynomial approximation in uniform normزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۰۱کلید واژه ها:approximationdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseexchange algorithminterpolationmathematicsmaxnormminimaxoptimizationpolynomialstatisticsuniformانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش Read More →

تخمین پارامتر Arma

عنوان انگلیسی: Arma Parameter Estimationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۱۲کلید واژه ها:armacepstrumdurbinEntropyinformation theorylastspectral analysistime seriesآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتسنجش اطلاعاتسنجش میزان اطلاعاتمیزان اطلاعاتنظریه Read More →

تخمین پارامتر مدل های GARCH (گارچ) و COPULA (کاپیولا) با استفاده از بیشینه راست نمایی (Maximum Liklihood)

عنوان انگلیسی: fitModelpp functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۵۲کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABfitparpgarchgjrvalue at riskvarسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب Read More →

تابع محاسبه بهره وری اسوالد (Oswald)

عنوان انگلیسی: Oswald efficiency estimation functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۱۳کلید واژه ها:aerodynamicsaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftaircraft designسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →

تخمین سه پارامتر توزیع وایبول

عنوان انگلیسی: Estimating three parameters of Weibull distributionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۵۷کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasemodelingmoment methodparameter estimationstatisticsthreeparameter weibull distributionweibull Read More →

برآورد (تخمین) نویز

عنوان انگلیسی: Estimatenoiseزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۸۴کلید واژه ها:curveestimationkalman filterKFlinear quadratic estimationLQEnoisePrediction Problemssmoothsmoothingvarianceتخمین درجه دو خطیتخمین سیگنالسیستم های خطی پویافیلتر بازگشتیفیلتر غیر خطیفیلتر Read More →