مدل سازی ریسک اعتباری با استفاده از متلب

عنوان انگلیسی: Credit Risk Modeling with MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۵۸کلید واژه ها:bondcredit riskcvarfinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxmonte carloSpreadsheetSPSStransition matricestreebaggervarاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های Read More →

شبیه سازی های مونته کارلو با استفاده از متلب

عنوان انگلیسی: Monte Carlo simulations using MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۴۱۸کلید واژه ها:analysisEconometricsEconomicsEconomics in MATLABfinanceFinancial EngineerigFinancial EngineeringFinancial ToolboxMATLAB for Economicsmodelingmonte carlo simulationornsteinvariance reductionاقتصاداقتصاد Read More →

قیمت گذاری اوراق بهادار مشتق شده با استفاده از متلب

عنوان انگلیسی: Pricing Derivatives Securities using MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۷۵کلید واژه ها:analysisderivatives securitiesfinanfinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxmathworksmodelingmonte carlopricingsecuritiesSpreadsheetSPSSwebinarاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب Read More →

محاسبه درآمد ثابت (نسخه چینی)

عنوان انگلیسی: Fixed Income calculation(Chinese Version)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۸۳کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringfixed incomematlabتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد Read More →

برای من یونانی ها Greeks را رسم کن

عنوان انگلیسی: PlotMeTheGreeksزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۷۴کلید واژه ها:analysisdeltaderivativesfinanceFinancial Engineeringfinancial optionsgammagreeksmodelingvegaتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد متلب در علوم Read More →

محاسبه گر GUI مشتقات حقوق صاحبان سهام

عنوان انگلیسی: Matlab-GUI equity derivative calculatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۳۴کلید واژه ها:analysisderivative calculator guifinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxmodelingتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبجعبه ابزار مالیجعبه ابزار Read More →