تحلیل ریسک و اختصاص سرمایه

عنوان انگلیسی: Risk and Asset Allocationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۰۰۴کلید واژه ها:analysiscoherent riCopulacorrelationfinanceFinancial EngineeringMarkov Chainmaximum likelihoodmodelingmonte carlomultivariate distributionsNonlinear CorrelationProbablistic Modelshrinkagevalue at riskاحتمالاتالگوریتم محاسباتیالگوریتم Read More →

دموهای سمینار مالی

عنوان انگلیسی: Financial Seminar Demosزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۲۹کلید واژه ها:analysisfinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxmodelingmonte carloportfolio var risk management fixed income interest rates seminaSpreadsheetSPSSاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلالگوریتم Read More →

تجزیه و تحلیل استراتژی های سرمایه گذاری با بهینه سازی سبد سهام CVaR

عنوان انگلیسی: Analyzing Investment Strategies with CVaR Portfolio Optimizationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۰۸کلید واژه ها:cvarfinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxmeanvarianceoptimizationportfolioportfolio managementPortfolio Optimizationsimulationبازار بورسبازده سبد داراییبهینه سازیبهینه Read More →

تولباکس و جعبه ابزار ARMAX-GARCH-K برای تخمین، پیش بینی، شبیه سازی و تحلیل ارزش در معرض خطر

عنوان انگلیسی: ARMAX-GARCH-K Toolbox (Estimation, Forecasting, Simulation and Value-at-Risk Applications)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۷۲۷کلید واژه ها:agarchapgarchegarchextreme valuefinanceFinancial EngineeringForcastingforecastinggarchgaussiangedGeneralized Autoregressive Conditional Heteroskedasticitygeneralized exponentialgjrgarchgram charlierhansens Read More →

رگرسیون پنجره رولی (برای مبتدیان)

عنوان انگلیسی: Rolling Window Regression (For Beginners)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۴۵کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringrolling win regressionتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و Read More →

ابزار GUI آنالیز تکنیکال

عنوان انگلیسی: GUI Technical Analysis Toolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۲۶کلید واژه ها:analysisfinanceFinancial Engineeringfinancial technical analysis toolboxFinancial Toolboxmodelingtoolboxتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبجعبه ابزار مالیجعبه Read More →

تحلیل دامنه باز مقیاسیده

عنوان انگلیسی: Rescaled Range Analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۴۲کلید واژه ها:analysisfinanceFinancial Engineeringhurstmodelingrescaled range analysisrsتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد Read More →