تجزیه و تحلیل سیگنال دینامیک

عنوان انگلیسی: Dynamic Signal Analyzerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۲۸کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorydynamic signal analyzer frequency response control loopSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی Read More →

شبیه ساز نویز و فیلتر DTMF

عنوان انگلیسی: DTMF Filtering and Noise Simulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۲۹کلید واژه ها:dspdtmf noise filteringOscillatorsignal processingtoneاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز غیرخطینوسان‌سازشبیه ساز Read More →

طراحی QMF

عنوان انگلیسی: QMFDesignزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۵۱کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاFilter Designqmfquadrature mirror filtersignal processingپردازش سیگنالسیگنال ها و سیستم هاطراحی فیلترطراحی Read More →