تجزیه و تحلیل رگرسیون

عنوان انگلیسی: Regression Analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۷۹کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلanalysisCurve FittingDifferential EquationFunction ApproximationFunction Fittingnonlinear regressionoderegressionstatisticsآماراستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتابع توصیفتجزیه و Read More →

جعبه ابزار رگرسیون کرنل یا هسته ای – نسخه ۱٫۰

عنوان انگلیسی: Kernel Regression Toolbox 1.0زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۱۰کلید واژه ها:analysianalysisfinanceFinancial Engineeringfinancial modelingfunctionskernel regressionmodelingregressionstoolboxتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم Read More →

رگرسیون پنجره رولی (برای مبتدیان)

عنوان انگلیسی: Rolling Window Regression (For Beginners)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۴۶کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringrolling win regressionتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و Read More →

انحراف رگرسیون

عنوان انگلیسی: Regression Outliersزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۹۷کلید واژه ها:detect outliers in a scatterplot regression outliers regression residual outliers turns outliers to nanLinear Read More →

رگرسیون چهار پارامتری لوجستیک

عنوان انگلیسی: Four parameters logistic regression – There and back againزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۸۱کلید واژه ها:biotechchemistryCurve Fittingearth sciencefour parameters logistic regressionFunction ApproximationFunction Read More →

رگرسیون پنج پارامتری لوجستیک

عنوان انگلیسی: Five parameters logistic regression – There and back againزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۴۲کلید واژه ها:biotechchemistryCurve Fittingearth sciencefive parameters logistic regressionFunction ApproximationFunction Read More →