جعبه ابزار خوشه بندی

عنوان انگلیسی: Clustering Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۹۰کلید واژه ها:Cluster Analysiscluster validityclusteringemEntropyFuzzy Clusteringgathgevagustafinformation theoryprobabilitystatisticsآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتتحلیل خوشهخوشه بندیخوشه بندی فازیداده Read More →

جعبه ابزار خوشه بندی و تجزیه و تحلیل داده

عنوان انگلیسی: Clustering and Data Analysis Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۵۵کلید واژه ها:ClassificationCluster Analysiscluster validityclusteringcmeansData MiningFuzzy Clusteringfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxkmeansneural networkneural networksPattern Miningآموزش Read More →

ارایه راهکاری جدید برای مکان یابی خطاهای چندگانه در برنامه ها با خوشه بندی دنباله های اجرایی خطادار برنامه و تحلیل آماری

عنوان انگلیسی: ارایه راهکاری جدید برای مکان یابی خطاهای چندگانه در برنامه ها با خوشه بندی دنباله های اجرایی خطادار برنامه و تحلیل آماریتوضیحات:– مکانیابی Read More →

خوشه بندی داده های با ابعاد بالا

عنوان انگلیسی: High Dimensional Data Clustering (HDDC)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۶۰کلید واژه ها:Automatic ClassificationclusteringData Mininggaussihighdimensional datamachine learningprobabilitystatisticsunsupervised classificationUnsupervised Learningخوشه بندیخوشه بندی اطلاعاتخوشه بندی Read More →

منحنی بازده اسپیلاین مکعبی طبیعی

عنوان انگلیسی: Natural Cubic Splines Yield Curveزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۱۵کلید واژه ها:Curve FittingfinanceFunction ApproximationFunction Fittingnatural cubic splineseed pointsstatisticsyield curvezero yield curveاستنباط آماریانالیز Read More →

جعبه ابزار هسته چندگانه یاب

عنوان انگلیسی: Multi-FindCore Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۲۹کلید واژه ها:biotechnmrprotein structureSASimulated Annealingstatisticstoolboxtrajectory analysisالگوریتم های فرا ابتکاریبهینه سازیبهینه سازی هوشمندتبرید شبیه‌سازی شدهشبیه سازی بازپختشبیه Read More →

k-means فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy k meansزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۴۲کلید واژه ها:Automatic ClassificationclusteringData Miningdiscriminant analysismachine learningprobabilitystatisticsUnsupervised Learningخوشه بندیخوشه بندی اطلاعاتخوشه بندی داده هاداده کاوییادگیری Read More →