اطلاعات متقابل

عنوان انگلیسی: Mutual Informationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۵۰کلید واژه ها:discreteEntropyinformation theorymathematicsmutual informationstatisticsآنتروپیاطلاعاتانتروپیبار اطلاعاتیبازیابی اطلاعاتبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتسنجش اطلاعاتسنجش میزان اطلاعاتکمی سازی Read More →

مثلث آنتروپی

عنوان انگلیسی: Entropy triangleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۸۴کلید واژه ها:Classificationclassifier assessmentclusteringData MiningEntropyentropy measuresinformation theorymachine learningPattern Miningآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتخوشه بندیداده کاویداده Read More →

آنتروپی اتصال

عنوان انگلیسی: Joint Entropyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۸۱کلید واژه ها:discreteEntropyinformation theoryjoint entropymathematicsstatisticsآنتروپیاطلاعاتانتروپیبار اطلاعاتیبازیابی اطلاعاتبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتسنجش اطلاعاتسنجش میزان اطلاعاتکمی سازی Read More →

آنتروپی

عنوان انگلیسی: Entropyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۶۷کلید واژه ها:discreteEntropyinformation theorymathematicsstatisticsآنتروپیاطلاعاتانتروپیبار اطلاعاتیبازیابی اطلاعاتبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتسنجش اطلاعاتسنجش میزان اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور ACموتور Read More →

گرث ۴ کدهای Gallager

عنوان انگلیسی: Girth 4 of Gallager codesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۹۴کلید واژه ها:code designcoding theorygallager codesgirth testinformation theoryldpcاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور Read More →