ابزار IPN برای تحلیل اعتبار تست و تست مجدد

عنوان انگلیسی: IPN tools for Test-Retest Reliability Analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۷۹کلید واژه ها:BraincccconcordancefmriicckcclinneuroimagingOscillatorprobabilityreliability analysisreproducibilityresting statestatisticstestretestاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز غیرخطینوسان‌سازابزار IPN Read More →

CircuitTool (نسخه ی نمایشی تست و اندازه گیری)

عنوان انگلیسی: CircuitTool (a Test and Measurement Demo)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۴۵کلید واژه ها:applicationautomationcircuitcircuit tooldaqDAQ Carddata acquisitionexampleInstrument Controlmeasurementsignal processingsysidsystem identificationابزار دقیقاندازه گیریاندازه گیری Read More →

فانتوم خطی برای تست های شناسایی پروجکشن

عنوان انگلیسی: Line Phantoms For Back Projection Detectability Testsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۴۰کلید واژه ها:backprojectionbenchmarkBiomedicalBiomedical Engineeringdetectabilityimage processinglinephantomradontestبیوالکتریکبیومکانیکبیوموادزیست پزشکیکاربرد متلب در مهندسی پزشکیمهندسی بافتمهندسی Read More →

تست سریع نقاط در چندضلعی

عنوان انگلیسی: Fast points-in-polygon testزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۳۲کلید واژه ها:Digital Image ProcessingEconomicsEconomics in MATLABedge detectionimage processinginpolygonMATLAB for Economicspoints inside polygonpolygonاستخراج لبهاقتصادپردازش تصویرپردازش Read More →

تست گرث ۴ برای کدهای LDPC

عنوان انگلیسی: Girth 4 test for LDPC codesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۷۷کلید واژه ها:coding theorygirthinformation theorylpdcparity check matricestestاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور Read More →