تجزیه و تحلیل رگرسیون

عنوان انگلیسی: Regression Analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۶۸کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلanalysisCurve FittingDifferential EquationFunction ApproximationFunction Fittingnonlinear regressionoderegressionstatisticsآماراستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتابع توصیفتجزیه و Read More →

رگرسیون پنجره رولی (برای مبتدیان)

عنوان انگلیسی: Rolling Window Regression (For Beginners)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۴۵کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringrolling win regressionتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و Read More →

جعبه ابزار رگرسیون کرنل یا هسته ای – نسخه ۱٫۰

عنوان انگلیسی: Kernel Regression Toolbox 1.0زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۰۹کلید واژه ها:analysianalysisfinanceFinancial Engineeringfinancial modelingfunctionskernel regressionmodelingregressionstoolboxتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم Read More →

رگرسیون چهار پارامتری لوجستیک

عنوان انگلیسی: Four parameters logistic regression – There and back againزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۷۷کلید واژه ها:biotechchemistryCurve Fittingearth sciencefour parameters logistic regressionFunction ApproximationFunction Read More →

رگرسیون پنج پارامتری لوجستیک

عنوان انگلیسی: Five parameters logistic regression – There and back againزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۳۷کلید واژه ها:biotechchemistryCurve Fittingearth sciencefive parameters logistic regressionFunction ApproximationFunction Read More →

پیش بینی پولد پویا

عنوان انگلیسی: Dynamic Pooled Forecastingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۸۶کلید واژه ها:analysiscombiningcomponentDimensionality ReductiondynamicEconomicsEconomics in MATLABFirst ComponentForcastingforecastingforecastsMATLAB for EconomicspcapooledPredictionprincipalPrinciple Component Analysisregressionآنالیز دادهآنالیز مولفه اصلیاستخراج ویژگیاقتصادانتخاب Read More →

MANCOVAN

عنوان انگلیسی: MANCOVANزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۵۰کلید واژه ها:analysis of covarianceancovaancovananovaanovanbayesian information criterionDimensionality Reductionggeneral linear modelglmlawley hotelling tracemancovamancovanmanovamanovanmonte carlomultivariate analysismultivariate responsestatisticstoolboxالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:ارزیابی مقاومت خاک با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک و رگرسیون تطبیقی اسپلاین چند متغیره

عنوان انگلیسی: Thesis:”EVALUATION OF LIQUEFACTION SUSCEPTIBILITY OF SOIL USING GENETIC PROGRAMMING AND MULTIVARIATE ADAPTIVE REGRESSION SPLINE”تعداد کلیک: ۳۱۶۴کلید واژه ها:NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGYROURKELAThesisایان نامه کارشناسی Read More →

الگوریتم انتظار مشروط متناوب (ACE)

عنوان انگلیسی: Alternating Conditional Expectation algorithm (ACE)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۷۲۵کلید واژه ها:acealternating conditional expectationdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseestimationmodelingnonparametricoptimizationsignal processingstatisticssystem identificationآمارانبار دادهپایگاه Read More →