جعبه ابزار خوشه بندی

عنوان انگلیسی: Clustering Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۶۸کلید واژه ها:Cluster Analysiscluster validityclusteringemEntropyFuzzy Clusteringgathgevagustafinformation theoryprobabilitystatisticsآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتتحلیل خوشهخوشه بندیخوشه بندی فازیداده Read More →

منحنی بازده اسپیلاین مکعبی طبیعی

عنوان انگلیسی: Natural Cubic Splines Yield Curveزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۰۲کلید واژه ها:Curve FittingfinanceFunction ApproximationFunction Fittingnatural cubic splineseed pointsstatisticsyield curvezero yield curveاستنباط آماریانالیز Read More →

جعبه ابزار هسته چندگانه یاب

عنوان انگلیسی: Multi-FindCore Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۲۶کلید واژه ها:biotechnmrprotein structureSASimulated Annealingstatisticstoolboxtrajectory analysisالگوریتم های فرا ابتکاریبهینه سازیبهینه سازی هوشمندتبرید شبیه‌سازی شدهشبیه سازی بازپختشبیه Read More →

رسم دندروگرام قطبی

عنوان انگلیسی: Draw a Polar Dendrogramزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۰۲کلید واژه ها:Automatic ClassificationCluster AnalysisclusteringData Miningdemodendrogramgraphicsmachine learningpick of the weekplotpotwprobabilitystatisticssuggestions on how to make Read More →

تخمین نرخ-پایین هسته Nystorm بهبود یافته

عنوان انگلیسی: Improved Nystrom Kernel Low-rank Approximationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۸۸کلید واژه ها:ClassificationclusteringData Miningmachine learningmanifold learning and dimension reductionmatrix lowrank approximationPattern Miningخوشه بندیداده Read More →