برنامه های کاربردی تجزیه و تحلیل پرتو و خرپا

عنوان انگلیسی: Beam and Truss Analysis utilitiesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۰۷کلید واژه ها:beamchemistryfunctionsguiphysicsstaticstrussTruss Analysisتحلیل خرپاتراسخرپاساختمانسازهسطوح هندسیمعماریمهندسی عمرانمهندسی مکانیکنیروی کششیبرنامه های کاربردی تجزیه و Read More →

جعبه ابزار FEM برای مکانیک جامدات

عنوان انگلیسی: FEM toolbox for solid mechanicsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۸۴کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential Equationdifferential equationsdynamicsFinite Elementsmodal analysisodePDEsolid mechanicsstaticsاجزای محدودالمان محدودحل Read More →

قالب های بچ Polyspace

عنوان انگلیسی: Polyspace Batch Templatesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۹۱کلید واژه ها:batchbatch downloadlaunchPolyspacepolyspace batchscriptsstatic analysisStatic Code Analysissummarytemplatesاستاتیکبررسی کد منبعتجزیه و تحلیلتجزیه و تحلیل استاتیکتجزیه Read More →