تحلیل ماتریس ساختار نوار دو بعدی MABS2D

عنوان انگلیسی: Matrix Analysis of Two Dimensional Bar Structures MABS2Dزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۱۹کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABapproximationbarelementelementsfeafemfiniteFinite Elementsmatrix analysisstructuresاجزای محدودالمان محدودحل Read More →

تحلیل ماتریس ساختار نوار سه بعدی MABS3D

عنوان انگلیسی: Matrix Analysis of Three Dimensional Bar Structures MABS3Dزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۹۵کلید واژه ها:۳daerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABapproximationbarelementelementsfeafemfiniteFinite Elementsmatrix analysisstructurestrussاجزای محدودالمان محدودحل Read More →

تحلیل ساختاری ماتریس

عنوان انگلیسی: Matrix Structural Analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۵۲کلید واژه ها:analysisfemfinite elementFinite Elementsframemechanical modelingplanar frameplanar trussspace framespace trussspacestructuresstructureStructure Analysistrussآنالیز سازه‌اجزای محدودالمان محدودتئوری سازه‌هاتحلیل Read More →

تجزیه ماتریس

عنوان انگلیسی: Matrix Decompositionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۸۱کلید واژه ها:choleskycholesky decompositioncorrelation matrixDecompositionEconometricsEconomicsfinanceFinancial EngineerigFinancial EngineeringFinancial Toolboxmathematicsoptimizationpositive definitesemi positive definitespectral decompositionstatisticsاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیتحلیل مالیتحلیل مالی Read More →

تراز بندی چند قله ای برای طیف سنجی جرمی

عنوان انگلیسی: Multiple Peaks Alignment for Mass Spectrometryزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۳۸کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxdata importmass spectrometrypreprocessingspectrastatisticsاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های Read More →

حرکت میانگین moving_average v3.1 (Mar 2008)

عنوان انگلیسی: moving_average v3.1 (Mar 2008)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)توضیحات:Smooths a matrix (with/without NaN’s) via recursive moving average method and eliminates data gaps. MOVING_AVERAGE(X,F) smooths Read More →

موران

عنوان انگلیسی: Moran’sزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۰۸کلید واژه ها:earthgearylocal morans imorans ispatial autocorrelationSpatial Correlationspatiale autocorrelationآمار ریاضیارتباط مکانیارتباطات وایرلستحلیل داده های مکانیسیستم های ارتباط Read More →

گرث ۴ کدهای Gallager

عنوان انگلیسی: Girth 4 of Gallager codesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۱۲کلید واژه ها:code designcoding theorygallager codesgirth testinformation theoryldpcاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور Read More →

NF_NTF تجربی با دیورژانس بتا

عنوان انگلیسی: Practical NMF_NTF with beta divergenceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۰۷کلید واژه ها:nmfnonnegative matrix factorizationntfparafacProbabilistic ModelsSASimulated Annealingالگوریتم های فرا ابتکاریبهینه سازیبهینه سازی هوشمندتبرید Read More →