تبدیل موجک گسسته got Daub2

عنوان انگلیسی: Discret Wavelet Transform got Daub2زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۱۸کلید واژه ها:daubechiesdb2discrete wavelet transformDWTsignal processingvibrationwaveletارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتحلیل ارتعاشاتسیستم های ارتعاشیلرزشلرزهمکانیکمهندسی مکانیکنوسانتبدیل موجک گسسته Read More →

تبدیل صاف لاپلاسین (LST) برای شناسایی چهره

عنوان انگلیسی: Laplacian Smoothing Transform (LST) for Face Recognitionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۷۰کلید واژه ها:dimensional reductionDimensionality ReductionFace recognitionfeature extractionFirst Componentfrequency transformpcaPrinciple Component Analysisآنالیز Read More →

تقریب تابع

عنوان انگلیسی: Function Approximationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۵۷کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointapproximationcubic splineFixed-PointFixed-Point Toolboxgaussianjacobiwaveletالگوریتم نقطه ثابتالگوریتم نقطه ثابت در متلبجعبه ابزار نقطه ثابتکاربردهای Read More →