تایید فیلتر CCS IIR از طریق متلب

عنوان انگلیسی: CCS IIR Filter verrification via MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۸۸کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointassembly language for c55x hardware platformc55x simulatorcode composer Read More →

بررسی صحت کد ها با استفاده از RTDX

عنوان انگلیسی: Code Verification using RTDXزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۲۰کلید واژه ها:Applications of Fixed-PointCode VerificationCode Verification in MATLABDigital Signal ProcessingdspEmbedded Centerfirmware ti dsp Read More →

مختصات منحنی الخط

عنوان انگلیسی: Curvilinear Coordinatesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۲۶کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABanalyzecurvilinear coordinatessymbolic mathtensor analysisرسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →

دیتاست‌های مرجع آماری NIST برای رگراسیون غیرخطی

عنوان انگلیسی: NIST Statistical Reference Datasets for Nonlinear Regressionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۴۱کلید واژه ها:bayesianbenchmarkdatadiagnosticsevaluationinferenceleast squaresmodelingnistnonlinearnonlinear regressionoptimizationparameterproblemsreferenceregressionsolverstandardstatisticsstrdآماراستنباط آماریبرازش منحنیتابع توصیفتخمین غیرخطیرگرسیونرگرسیون خطیرگرسیون غیر Read More →