برازش منحنی چند جمله ای

عنوان انگلیسی: Polynomial Curve Fittingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۹۴کلید واژه ها:Curve FittingdataFunction ApproximationFunction Fittinginterpolationpolynomialssimulationاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و تحلیل رگرسیونتقریب تابعتقریب منحنیدرون یابیمدل Read More →

برازش منحنی لجستیک به مجموعه داده

عنوان انگلیسی: Fit Logistic Curve to a Data Setزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۴۴کلید واژه ها:Curve FittingFunction ApproximationFunction Fittinglogistic fuctionاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و Read More →

برازش منحنی لجستیک

عنوان انگلیسی: Logistic Curve Fittingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۶۵کلید واژه ها:Curve FittingFunction ApproximationFunction Fittingitu bt500logistic functionاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و تحلیل رگرسیونتقریب تابعتقریب Read More →

برازش مربعات غیرخطی غیرتحلیلی تعمیم یافته chi

عنوان انگلیسی: Generalized Nonlinear Non-analytic Chi-Square Fittingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۴۰کلید واژه ها:chisquaredatamonte carlononanalyticnonlinear fittingoptimizationالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش مونت‌کارلوشبیه سازی Read More →

GUI برای تعمیم برازش Chi-Square غیر تحلیل غیرخطی

عنوان انگلیسی: GUI for Generalized Nonlinear Non-analytic Chi-Square Fittingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۶۲کلید واژه ها:chisquareCurve FittingfitfittingFunction ApproximationFunction Fittingguimultivariablenonlinearoptimizationاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و تحلیل Read More →