تئوری و طراحی سیستم کنترل مدرن پیشرفته

عنوان انگلیسی: Advanced Modern Control System Theory and Designزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۹۵کلید واژه ها:automationbooksControl SystemsControl theorycontrolsstate feedback controlsystemsSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی Read More →

تئوری و طراحی سیستم کنترل مدرن، ۲E

عنوان انگلیسی: Modern Control System Theory and Design, 2eزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۰۷کلید واژه ها:۲eautomationcompanion softwareControl SystemsControl theorycontrolsdesignmodern theorySystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی Read More →

MIMO MRI

عنوان انگلیسی: MIMO MRIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۶۳کلید واژه ها:Model Predictive ControlMPCsystem identificationآمارتئوری سیستمتئوری کنترلروش های آماریسیستم دینامیکیسیستم های پویاشناساییشناسایی سیستمشناسایی سیستم غیرخطیکنترل Read More →

هسته محاسباتی فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy Calculus Core (FC2ore)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۵۷کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial IntelligenceEconomicsEconomics in MATLABequationfuzzyfuzzy calculusfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxfuzzy machinefuzzy optimization Read More →