الگوریتم حریصانه برای مساله پوشش مجموعه

عنوان انگلیسی: Greedy algorithm for Set Cover problemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۵۷کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxcombinatorial optimizationmathematicsoptimizationset cover problemاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده Read More →

هسته محاسباتی فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy Calculus Core (FC2ore)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۶۰کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial IntelligenceEconomicsEconomics in MATLABequationfuzzyfuzzy calculusfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxfuzzy machinefuzzy optimization Read More →

“تبدیل براورد سخت “

عنوان انگلیسی: estimateRigidTransformزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۴۰کلید واژه ها:۳dabsolute orientationalignmentcomputer visionDigital Image Processingimage processingpoint cloudrigidrigid transformationtransformationبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر دیجیتالچشم الکترونیکیسیستم های Read More →

دیتاست‌های مرجع آماری NIST برای رگراسیون غیرخطی

عنوان انگلیسی: NIST Statistical Reference Datasets for Nonlinear Regressionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۶۹کلید واژه ها:bayesianbenchmarkdatadiagnosticsevaluationinferenceleast squaresmodelingnistnonlinearnonlinear regressionoptimizationparameterproblemsreferenceregressionsolverstandardstatisticsstrdآماراستنباط آماریبرازش منحنیتابع توصیفتخمین غیرخطیرگرسیونرگرسیون خطیرگرسیون غیر Read More →

جعبه ابزار Ensemble

عنوان انگلیسی: Ensemble Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۳۷۸کلید واژه ها:behavior knowledge spaceClassificationclusteringCrispData ClassificationData MiningDecision MakingDecision Support Systemdecision templatedempster shaferDMDSSensemble of classifiersmachine learningmajority votingMCDMmultiple Read More →