دانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی سبد سهام‬ مجازاتی

عنوان انگلیسی: Thesis:Penalized portfolio optimizationتعداد کلیک: ۲۵۰۴کلید واژه ها:UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIAآماردانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترادانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی سبد سهام‬ مجازاتیThesis:Penalized portfolio optimization Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:روشهای جدید برای استحکام و یادگیری در بهینه سازی سبد سهام‬ داده محور

عنوان انگلیسی: Thesis:New approaches to robustness and learning in data-driven portfolio optimizationتعداد کلیک: ۱۶۵۲کلید واژه ها:University of californiaدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترامهندسی صنایع و تحقیق Read More →

ev-الگوریتم انقلاب چند هدفه MOGA

عنوان انگلیسی: ev-MOGA Multiobjective Evolutionary Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۹۱۵کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial Intelligencecpohevolutionary algorithmsIntelligent SystemsMachine IntelligenceMulticriteria Optimizationmultiobjective optimizationoptimizationpareto frontبرنامه نویسی چند Read More →

روش نیوتن گاوسی DFP

عنوان انگلیسی: DFP quasi Newton methodزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۱۶کلید واژه ها:convexdfpfinanceFinancial Engineeringmaximizationminimizationoptimizationquasi newtonunconstrainedتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد Read More →

NF_NTF تجربی با دیورژانس بتا

عنوان انگلیسی: Practical NMF_NTF with beta divergenceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۰۵کلید واژه ها:nmfnonnegative matrix factorizationntfparafacProbabilistic ModelsSASimulated Annealingالگوریتم های فرا ابتکاریبهینه سازیبهینه سازی هوشمندتبرید Read More →

بررسی تحدب داده ها

عنوان انگلیسی: Data Convexity Checkزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۸۸کلید واژه ها:Linear OptimizationLinear ProgrammingLPبرنامه ریزی پویابرنامه ریزی خطیبرنامه نویسی پویابرنامه نویسی خطیبهینه سازیبهینه سازی Read More →