یک سیستم دینامیکی خطی مرتبط با معادله موج

عنوان انگلیسی: A Linear Dynamical System Associated To Wave Equationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۳۶کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxcontrol designmathematicsoptimizationsimulationاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده Read More →

شناسایی ساختار و مدل سازی مبتنی بر ترکیب برنامه ریزی ژنتیک (Genetic Programming) و کمترین مربعات متعامد (OLS)

عنوان انگلیسی: GP-OLS model structure identificationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۳۱کلید واژه ها:CrossoverGenetic ProgramminggpMeta-Genetic Programmingmodelmutationoptimizationstructureالگوریتم تکاملیالگوریتم ژنتیکبرنامه ریزی ژنتیکبرنامه نویسی تکاملیبرنامه نویسی ژنتیکساختار درختیمحاسبات Read More →

کاهش مودال بهینه

عنوان انگلیسی: Optimal Modal Reductionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۶۶کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorymodal reductionmodel reductionSystems theorytime domain reductionاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه Read More →

ستون تقطیر دینامیکی (پویا)

عنوان انگلیسی: Dynamic Distillation Columnزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۶۵کلید واژه ها:columnDistillationDistillation Columnode45optimizationپالایشگاهپتروشیمیتقطیرستون تقطیرستون تقطیر در متلبفرآیند شیمیاییکاربرد متلب در پتروشیمیمهندسی پتروشیمیمهندسی شیمیستون تقطیر Read More →