کاهش هزینه و افزایش پایداری خطوط هوایی شبکه توزیع با بهینه سازی فونداسیون ولحاظ نمودن ضریب اطمینان بهینه در طراحی مکانیکی پایه ها

عنوان انگلیسی: کاهش هزینه و افزایش پایداری خطوط هوایی شبکه توزیع با بهینه سازی فونداسیون ولحاظ نمودن ضریب اطمینان بهینه در طراحی مکانیکی پایه هاتوضیحات:با Read More →

بهینه سازیِ تولید در نیروگاه فتوولتائیک متصل به شبکه با کلکتورهای ثابت با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)

عنوان انگلیسی: بهینه سازیِ تولید در نیروگاه فتوولتائیک متصل به شبکه با کلکتورهای ثابت با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)توضیحات:در سال های Read More →

بهبود پایداری سیستم قدرت از طریق کنترل ولتاژ خازن STATCOM با استفاده از الگوریتم بهینه سازی زنبوران عسل

عنوان انگلیسی: بهبود پایداری سیستم قدرت از طریق کنترل ولتاژ خازن STATCOM با استفاده از الگوریتم بهینه سازی زنبوران عسلتوضیحات:پایداری سیستم قدرت برای تضمین عملکرد Read More →

حل مسئله مشارکت واحدهای نیروگاهی با استفاده از الگوریتم ترکیبی بهینه سازی اجتماع ذرات دودوئی و الگوریتم ژنتیک

عنوان انگلیسی: حل مسئله مشارکت واحدهای نیروگاهی با استفاده از الگوریتم ترکیبی بهینه سازی اجتماع ذرات دودوئی و الگوریتم ژنتیکتوضیحات:در این مقاله روشی برای به Read More →