دانلود رایگان پایان نامه:ترکیب وب سرویس خودکار با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک

عنوان انگلیسی: Thesis:Automated web service composition using genetic programmingتعداد کلیک: ۲۰۴۹کلید واژه ها:Iowa State UniversityThesisایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراعلوم کامپیوتردانلود رایگان پایان Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:برنامه نویسی ژنتیک اختصار محور

عنوان انگلیسی: Thesis:Abstraction-Based Genetic Programmingتعداد کلیک: ۱۹۰۹کلید واژه ها:ThesisUniversity of Ottawaایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراعلوم کامپیوتردانلود رایگان پایان نامه:برنامه نویسی ژنتیک اختصار Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:تعمیر و بازسازی خودکار برنامه با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک

عنوان انگلیسی: Thesis:Automatic Program Repair Using Genetic Programmingتعداد کلیک: ۲۸۱۰کلید واژه ها:ThesisUniversity of Virginiaایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراعلوم کامپیوتردانلود رایگان پایان نامه:تعمیر Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:سنتز مدل های فیزیکی-حرارتی محلی با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک

عنوان انگلیسی: Thesis:Synthesis of Local Thermo-Physical Models Using Genetic Programmingتعداد کلیک: ۳۲۵۸کلید واژه ها:ThesisUniversity of South Floridaایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترامهندسی پزشکی- Read More →