انتگرالگیر زمان گسسته در متلب توکار

عنوان انگلیسی: Discrete Time Integrator in Embedded MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۵۷کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointdiscreteembedded matlabField-Programmable Gate ArrayFixed-PointFixed-Point ToolboxFPGAhdlintegratorparameterssimulinkاف پی جی ایالکترونیکالکترونیک Read More →

برش سه بعدی

عنوان انگلیسی: ۳D Slicerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۶۴کلید واژه ها:۳d3d image viewer3d viewerbut it didnt run well please give me sugestions pleasedisplayhow to Read More →

برش دهنده معکبی تصویر فراطیفی

عنوان انگلیسی: hyperspectral image cube slicerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۹۳کلید واژه ها:guihyperspectral imageimage processingmultispectral imageSlicerSlicer in MATLABSlicer در متلبابزار برشاسلایسر در متلببرشبرش در Read More →

نمایشگر برش سه بعدی

عنوان انگلیسی: ۳D Slice Viewerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۰۸کلید واژه ها:۳d volume4d volumedata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseguimedicalorthogonalsliceviewerانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در Read More →

خوشه بندی داده ها و در جستجوی نقطه برش مناسب با استفاده از معیار VIF

عنوان انگلیسی: Clustering data and searching optimal cutoff employing VIF criterionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۶۶کلید واژه ها:clustercutoffEconometricsEconomicsfinanceFinancial Engineerigprobabilitystatisticsvifاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیسنجش کمیت های اقتصادیعلوم Read More →

برش ویدئو به عناصر فرعی

عنوان انگلیسی: Crop video to sub elementsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۴۱کلید واژه ها:Video Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال های ویدئوییپردازش ویدیودوربین دیجیتالسیگنال ویدئوییفشرده Read More →

Mia 2.4

عنوان انگلیسی: Mia 2.4زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۰۶کلید واژه ها:guimatlabmedicalmedical image analysismiamia 24navigationجی پی‌ اسراهیابیژئودزیسیگنالمختصات دقیقموقعیت یابیناوبریناوبری ماهواره ایهدایتهدایت رادیوییMia 2.4Mia 2.4 فرم Read More →

فایل های نسخه ی نمایشی از وبینار پردازش تصویر

عنوان انگلیسی: Demo files from Image Processing Webinarزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۵۹کلید واژه ها:Magnetic Resonance ImagingMRIام‌آرآیپرتونگاریپزشکیتجهیزات پزشکیتشدید مغناطیسیتصویربرداری پزشکیتصویرسازی تشدید مغناطیسیسی تی اسکنمهندسی Read More →