برش سه بعدی

عنوان انگلیسی: ۳D Slicerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۷۱کلید واژه ها:۳d3d image viewer3d viewerbut it didnt run well please give me sugestions pleasedisplayhow to Read More →

برش دهنده معکبی تصویر فراطیفی

عنوان انگلیسی: hyperspectral image cube slicerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۱۴کلید واژه ها:guihyperspectral imageimage processingmultispectral imageSlicerSlicer in MATLABSlicer در متلبابزار برشاسلایسر در متلببرشبرش در Read More →

نمایشگر برش سه بعدی

عنوان انگلیسی: ۳D Slice Viewerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۱۵کلید واژه ها:۳d volume4d volumedata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseguimedicalorthogonalsliceviewerانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در Read More →

خوشه بندی داده ها و در جستجوی نقطه برش مناسب با استفاده از معیار VIF

عنوان انگلیسی: Clustering data and searching optimal cutoff employing VIF criterionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۷۵کلید واژه ها:clustercutoffEconometricsEconomicsfinanceFinancial Engineerigprobabilitystatisticsvifاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیسنجش کمیت های اقتصادیعلوم Read More →

تابع برش بیتی برای ماتریس اعداد صحیح

عنوان انگلیسی: Bit-slicing function for integer matricesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۹۸کلید واژه ها:bit slicingbit vectorCommunicationsdata importDigital Signal ProcessingdspField-Programmable Gate ArrayFPGAmatrixrearrange bitssignal processingاف پی Read More →

GUI برای داده های حجمی سه بعدی

عنوان انگلیسی: GUI for Visualizing 3D Volumetric Dataزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۶۸کلید واژه ها:۳darraysdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseisosurfacerendering volumesvisualizingvolumeانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش Read More →