برازش منحنی جانسون

عنوان انگلیسی: Johnson curve fittingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۹۲کلید واژه ها:Curve FittingFunction ApproximationFunction Fittingjohnson curvespearson systemprobabilitysbstatisticssuاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و تحلیل رگرسیونتقریب تابعتقریب Read More →

برازش منحنی دستی

عنوان انگلیسی: Manual Curve Fitزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۴۶کلید واژه ها:clickcurve fitCurve FittingFunction ApproximationFunction Fittinginteractive figuremanual drawmove pointtrend lineاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و Read More →

برازش منحنی با استفاده از نمایش چند وجهی

عنوان انگلیسی: Curve fitting using polygonal representationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۱۷کلید واژه ها:Curve FittingFunction ApproximationFunction Fittinglinearizationpolygonal representationاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و تحلیل رگرسیونتقریب Read More →

برازش منحنی لجستیک به مجموعه داده

عنوان انگلیسی: Fit Logistic Curve to a Data Setزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۴۴کلید واژه ها:Curve FittingFunction ApproximationFunction Fittinglogistic fuctionاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و Read More →