بازوی Nام Oct و جعبه ابزار فیلتر AC

عنوان انگلیسی: Nth_Oct_Hand_Arm_ and _AC_Filter_Tool_Boxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۲۹کلید واژه ها:aarmC#filterfilteringhandhand armnoisenth octaveoctavesoundthirdvibrationweightingارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتحلیل ارتعاشاتسیستم های ارتعاشیلرزشلرزهمکانیکمهندسی مکانیکنوسانبازوی Nام Oct و جعبه ابزار Read More →

سینماتیک معکوس برای یک بازو با ۶ درجه آزادی

عنوان انگلیسی: Inverse Kinematic for 6DOF armزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۸۰کلید واژه ها:۳D animationanthropomorphicarmautomotiveComputational Physicscontrol designdofikinverseinverse kinematicsInverse problemskinematicProtein Inverse KinematicsrobotRobot kinematicsroboticroboticssimulationحرکت شناسیروباتیککینماتیک معکوسمسئله Read More →

تحلیل بازوی روبات در متلب

عنوان انگلیسی: Robot Armزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۶۸کلید واژه ها:control designdemoeducationguiLinked RobotmodelingRobot Armsroboticssimmechanicssimulationانواع بازوی رباتبازوبازوی رباتبازوی روباتیکبازوی مکانیکیرباتربات بازو دارربات بازوییرباتیکروبات بازو دارروبات Read More →

کنترل غیرخطی روبات Three DOF PUMA

عنوان انگلیسی: Nonlinear Control of 3 DOF PUMA Robotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۴۳کلید واژه ها:backstepping controlcomputed torque controlnonlinearnonlinear control of 3 dof puma Read More →

مبدل (اینورتر) پل ۳ فاز در حالت ۱۸۰ درجه

عنوان انگلیسی: ۳-Phase Bridge Inverter 180 Degree Modeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۵۹کلید واژه ها:demomodelingSimPowerSystemsimulationsimulinkالکترونیکسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی سیستم های قدرتمحیط های شبیه Read More →

الگوریتم سینماتیک معکوس

عنوان انگلیسی: Inverse Kinematic algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۹۲کلید واژه ها:۳D animationanthropomorphicarmautomotiveComputational Physicsdofikinverseinverse kinematicsInverse problemskinematicProtein Inverse KinematicsrobotRobot kinematicsroboticroboticssimulationحرکت شناسیروباتیککینماتیک معکوسمسئله معکوسالگوریتم سینماتیک معکوسInverse Read More →

کنترل PID ربات PUMA560

عنوان انگلیسی: PID control of PUMA560 robotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۰۱کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial IntelligenceIntelligent SystemsMachine Intelligencepidpid robot controlrobotسیستم های هوشمندعلوم کامپیوترکاربرد Read More →