بازشناخت الگو

عنوان انگلیسی: Pattern recognitionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۷۴کلید واژه ها:pattern recognitionاستخراج ویژگیبازشناخت الگوتشخیص الگوتشخیص الگوی نظارت شدهتشخیص الگوی نظارت نشدهخوشه بندیداده کاویکلاسبندیهوش مصنوعییادگیری Read More →