رابطی برای تجهیزات خارجی از متلب

عنوان انگلیسی: Interfacing to External Devices from MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۲۳کلید واژه ها:applicationautomationdaqDAQ Carddata acquisitionexampleImage AcquisitionInstrument Controlmeasurementsignal processingابزار دقیقاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیریاندازه Read More →

IO خارجی و بلوک حالت اطلاعات

عنوان انگلیسی: External IO and State Information Blockزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۹۷کلید واژه ها:code generationCode VerificationCode Verification in MATLABembedded codeexternalinputlistoutputProgram Verificationrealtime workshopsimulinkstateverificationاعتبارسنجی برنامهاعتبارسنجی Read More →