دموی روح مانند شدن تصویر

عنوان انگلیسی: Ghosting Demoزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۱۳کلید واژه ها:applicationapplicationsaquistionexampleguiimageImage Acquisitionimage acquistionimaqاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری تصویرپردازش تصویرتصاویر دیجیتالتصویر برداری Read More →

IMAQCALC – محاسبه کننده اکتساب

عنوان انگلیسی: IMAQCALC – Image acquisition calculatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۸۷کلید واژه ها:applicationapplicationsexampleframeImage Acquisitionimage acquisition toolboxrateاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری Read More →

ایجاد فایل های ویدئویی از تصویر و یا دستگاه

عنوان انگلیسی: Create Video file from image or deviceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۹۷کلید واژه ها:Image AcquisitionWeatherآلودگی هوااتمسفراقلیماکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه Read More →

ربات تعقیب کننده رنگ

عنوان انگلیسی: Color Follower Robotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۸۲۹کلید واژه ها:automationcolor followerdc motorImage Acquisitionimage processingInstrument Controlmechatronicsmicrocontrollerpicrc carrc servorobotself_ratingserial communicationserial port interfaceابزار دقیقاکتساب تصویراکتساب Read More →

Gui مقدار خط

عنوان انگلیسی: Line value GUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۹۱کلید واژه ها:acquistionapplicationexampleguiimageImage Acquisitionimaqtest and measurementاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری تصویرپردازش تصویرتصاویر Read More →

تشخیص رنگ

عنوان انگلیسی: Color Detectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۱۵کلید واژه ها:color detectionguiImage Acquisitionimage processingobject detectionprojectاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری تصویربینایی ماشینپردازش Read More →

موردپژوهی اندازه گیری جاذبه

عنوان انگلیسی: Gravity Measurement Case Studyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۶۲۱کلید واژه ها:Curve FittingexampleFunction ApproximationFunction FittingImage Acquisitionimage processingOscillatorsystem identificattutorialاستنباط آماریاسیلاتوراکتساب تصویراکتساب عکسانالیز عددیاندازه گیری Read More →

تحلیلگر طیفی صدا

عنوان انگلیسی: Audio Spectrum Analyzerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۴۴۴کلید واژه ها:analizador de espectrps de audioanalyzerapplicationaudio spectrumaudio spectrum analyzerautomationdaqDAQ Carddata acquisitionDigital Signal ProcessingdspexampleImage AcquisitionInstrument Read More →

imaqutils

عنوان انگلیسی: imaqutilsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۳۰کلید واژه ها:frame grabberImage Acquisitionimage acquistionimaq objectvideo cameraweb camاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری تصویرپردازش Read More →