موردپژوهی اندازه گیری جاذبه

عنوان انگلیسی: Gravity Measurement Case Studyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۶۴۹کلید واژه ها:Curve FittingexampleFunction ApproximationFunction FittingImage Acquisitionimage processingOscillatorsystem identificattutorialاستنباط آماریاسیلاتوراکتساب تصویراکتساب عکسانالیز عددیاندازه گیری Read More →

اندازه گیری کانون

عنوان انگلیسی: Focus Measureزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۶۹کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointautofocuscamera focusFixed-PointFixed-Point Toolboxfocus measureimage processingالگوریتم نقطه ثابتالگوریتم نقطه ثابت در متلبجعبه ابزار Read More →

کنترل کیفیت دانه برنج

عنوان انگلیسی: Rice Grain Quality Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۹۳کلید واژه ها:automationcomputer visionControl SystemsControl theoryDigital Image ProcessingImage Acquisitionimage processingmeasurementsignal processingSystems theoryاتوماسیوناکتساب تصویراکتساب عکساندازه Read More →

تعیین تخلخل

عنوان انگلیسی: Quantify Porosityزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۸۱کلید واژه ها:automationImage Acquisitionimage processingInstrument Controlpore sizeابزار دقیقاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری تصویرپردازش Read More →

Gui مقدار خط

عنوان انگلیسی: Line value GUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۰۰کلید واژه ها:acquistionapplicationexampleguiimageImage Acquisitionimaqtest and measurementاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری تصویرپردازش تصویرتصاویر Read More →

طرح شدت زنده

عنوان انگلیسی: Live Intensity Plotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۷۶کلید واژه ها:imaga acquisitionImage Acquisitionlive intensity plotmicroscopythin filmsاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری Read More →

برچسب Label Me

عنوان انگلیسی: Label Meزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۵۳کلید واژه ها:guiimageImage Acquisitionimage processinglabelmanualmeasurementrectangleuser interfaceاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری تصویرپردازش تصویرتصاویر دیجیتالتصویر Read More →

سفارشی سازی ورود به سیستم فرمت فایل

عنوان انگلیسی: Custom File Format Loggingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۶۲کلید واژه ها:acquisitonapplicationaviexampleimageImage Acquisitionloggingtest and measurementاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری تصویرپردازش Read More →