مدل تصمیم گیری حرکت (MODE)

عنوان انگلیسی: MOtion DEcision (MODE) modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۶۴۱کلید واژه ها:Decision MakingDecision Support SystemDMDSSMCDMتصمیم گیریتصمیم گیری چند معیارهتصمیم گیری چند هدفهتصمیم گیری Read More →

موردپژوهی اندازه گیری جاذبه

عنوان انگلیسی: Gravity Measurement Case Studyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۵۲۰کلید واژه ها:Curve FittingexampleFunction ApproximationFunction FittingImage Acquisitionimage processingOscillatorsystem identificattutorialاستنباط آماریاسیلاتوراکتساب تصویراکتساب عکسانالیز عددیاندازه گیری Read More →

اندازه گیری کانون

عنوان انگلیسی: Focus Measureزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۴۱کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointautofocuscamera focusFixed-PointFixed-Point Toolboxfocus measureimage processingالگوریتم نقطه ثابتالگوریتم نقطه ثابت در متلبجعبه ابزار Read More →