مدل تصمیم گیری حرکت (MODE)

عنوان انگلیسی: MOtion DEcision (MODE) modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۸۳۵کلید واژه ها:Decision MakingDecision Support SystemDMDSSMCDMتصمیم گیریتصمیم گیری چند معیارهتصمیم گیری چند هدفهتصمیم گیری Read More →

موردپژوهی اندازه گیری جاذبه

عنوان انگلیسی: Gravity Measurement Case Studyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۶۴۹کلید واژه ها:Curve FittingexampleFunction ApproximationFunction FittingImage Acquisitionimage processingOscillatorsystem identificattutorialاستنباط آماریاسیلاتوراکتساب تصویراکتساب عکسانالیز عددیاندازه گیری Read More →

اندازه گیری کانون

عنوان انگلیسی: Focus Measureزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۶۹کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointautofocuscamera focusFixed-PointFixed-Point Toolboxfocus measureimage processingالگوریتم نقطه ثابتالگوریتم نقطه ثابت در متلبجعبه ابزار Read More →

درایور اندازه گیری ترجمه داده ها

عنوان انگلیسی: Data Translation Measurement Instruments Driverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۶۱کلید واژه ها:automationdata translationdriversInstrument Controlinstrument driverinstrument driversprecision voltagetemptest and measurementابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه Read More →

اندازه گیری کارآیایی برای کلاسبندی

عنوان انگلیسی: Performance Measures for Classificationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۰۰کلید واژه ها:ClassificationData ClassificationData Miningmachine learningperformance measuresSupervised Learningخوشه بندیداده کاویشناسایی الگوطبقه بندیطبقه بندی اطلاعاتطبقه Read More →

اندازه گیری نتایج خوشه بندی

عنوان انگلیسی: Clustering results measurementزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۵۸کلید واژه ها:Automatic ClassificationclusteringData Miningmachine learningmeasurementUnsupervised Learningخوشه بندیخوشه بندی اطلاعاتخوشه بندی داده هاداده کاوییادگیری غیر Read More →