نرم افزار انتقال حرارت سه بعدی

عنوان انگلیسی: ۳D Heat Transfer Softwareزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۱۸۴کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلamirkabir universityaviboundary conditionconductionconvectiondifferentialDifferential Equationdifferential equationsengineering heat transfer page c14 Read More →

انتقال غیرخطی گرما از طریق سیم

عنوان انگلیسی: Nonlinear Heat Transfer through a wireزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۷۴کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتHeat TransferHeat Transfer in MATLABlumped solutionnonlinear heat transferانتقال انرژیانتقال Read More →

جعبه ابزار انتقال حرارت

عنوان انگلیسی: Heat Convection Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۸۹کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتHeat TransferHeat Transfer in MATLABmodelingphysicssimulationtoolboxانتقال انرژیانتقال حرارتانتقال حرارت در متلبانتقال گرماانرژی گرماییتحلیل Read More →

انتقال حرارت خطی یک بعدی و دو بعدی

عنوان انگلیسی: Linear Convection in 1D and 2Dزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۱۹کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتcomputational fluid dynamicsfinite differencefluid dynamicsiitmsimulationتحلیل حرکت سیالتحلیل دینامیک سیالاتتحلیل Read More →

همرفتی رایلی برنارد

عنوان انگلیسی: Rayleigh Benard Convectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۲۰کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتcfdconvectionHeat TransferHeat Transfer in MATLABiitmnatural convectionnavierstokes equationrayleighbenard convectionsimulationTransportationارتباطاتانتقال انرژیانتقال حرارتانتقال حرارت در Read More →

حالت‌های پایدار چندگانه در یک کاتالیست

عنوان انگلیسی: Multiple steady states in a catalystزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۲۳کلید واژه ها:chemistry heterogeneous catalysis multiplicityTransportationارتباطاتترابریتوزیعجابجاییحمل و نقلرانندگیراهکاناللجستیکهدایت ترابریحالت‌های پایدار چندگانه در Read More →

همرفت آزاد ؟ یک صفحه مسطح عمودی

عنوان انگلیسی: Free Convection Past a Vertical Flat Plateزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۳۳کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیل”مهندسی سیالاتchemistryDifferential Equationfree convectionHeat TransferHeat Transfer Read More →

همرفت غیر خطی یک بعدی

عنوان انگلیسی: ۱D Non-Linear Convectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۴۴کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتcomputational fluid dynamicsfinite differencefluid dynamicsiitmsimulationتحلیل حرکت سیالتحلیل دینامیک سیالاتتحلیل سیالتحلیل سیالاتدینامیکدینامیک سیالاتمهندسی Read More →