فرادرس آموزشی رایگان تحلیل انتقال حرارت دائم و غیر دائم با المان های مثلثی سه گره ای با متلب-بخش یکم

عنوان انگلیسی: permanent and non-permanent heat transfer analysis with triangular elements of three nodesتوضیحات:برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvmec9305hi# تحلیل مهندسی شامل Read More →

فرادرس آموزشی رایگان تحلیل انتقال حرارت دائم و غیر دائم با المان های مثلثی سه گره ای با متلب-بخش دوم

عنوان انگلیسی: permanent and non-permanent heat transfer analysis with triangular elements of three nodesتوضیحات:برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvmec9305hi# تحلیل مهندسی شامل Read More →

نرم افزار انتقال حرارت سه بعدی

عنوان انگلیسی: ۳D Heat Transfer Softwareزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۱۷۷کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلamirkabir universityaviboundary conditionconductionconvectiondifferentialDifferential Equationdifferential equationsengineering heat transfer page c14 Read More →

جعبه ابزار انتقال حرارت

عنوان انگلیسی: Heat Convection Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۸۸کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتHeat TransferHeat Transfer in MATLABmodelingphysicssimulationtoolboxانتقال انرژیانتقال حرارتانتقال حرارت در متلبانتقال گرماانرژی گرماییتحلیل Read More →

انتقال حرارت ۱ بعدی

عنوان انگلیسی: ۱D Heat Transferزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۵۱کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتchemistryguiHeat TransferHeat Transfer in MATLABmodelingsimulationانتقال انرژیانتقال حرارتانتقال حرارت در متلبانتقال گرماانرژی گرماییتحلیل Read More →

انتقالات حرارت تشعشعی (GUI)

عنوان انگلیسی: Radiative heat transfers (GUI)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۲۰کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتchemistryHeat TransferHeat Transfer in MATLABphysicsradiation heat transfer view factorانتقال انرژیانتقال حرارتانتقال Read More →

انتقال حرارت خطی یک بعدی و دو بعدی

عنوان انگلیسی: Linear Convection in 1D and 2Dزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۱۵کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتcomputational fluid dynamicsfinite differencefluid dynamicsiitmsimulationتحلیل حرکت سیالتحلیل دینامیک سیالاتتحلیل Read More →

انتقال غیرخطی گرما از طریق سیم

عنوان انگلیسی: Nonlinear Heat Transfer through a wireزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۷۳کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتHeat TransferHeat Transfer in MATLABlumped solutionnonlinear heat transferانتقال انرژیانتقال Read More →

ضریب شکل انتقال حرارت تشعشعی (مهندسی مکانیک)

عنوان انگلیسی: Radiation Heat Transfer Shape Factor (Mechnical Engineering)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۲۰کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتarbitrary orientationchemistryHeat TransferHeat Transfer in MATLABMechanical Engineeringphysicsradiationshape factorاستاتیکالکترونیکالکتریسیتهانتقال Read More →