پیاده سازی الگوریتم خوشه بندی K-means

عنوان انگلیسی: KNMClusterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۸۸کلید واژه ها:audioaudio processingAutomatic ClassificationclusteringData Miningkmachine learningmeannearestsignalUnsupervised LearningVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال های ویدئوییپردازش ویدیوخوشه بندیخوشه Read More →

الگوریتم خوشه بندی K-means و ISODATA

عنوان انگلیسی: kmeans-ISODATA algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۱۸کلید واژه ها:Automatic ClassificationclusteringData Miningisodatakmeansmachine learningprobabilitystatisticsUnsupervised Learningخوشه بندیخوشه بندی اطلاعاتخوشه بندی داده هاداده کاوییادگیری غیر نظارت Read More →

بخش بندی با c-means فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy c-means segmentationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۵۴کلید واژه ها:antennaAutomatic Classificationbeam formingclusteringcmeansData Miningerror correctionfuzzy k means clusteringimage decompositionimage detectionimage restorationimage segmentationis it Read More →