رویکرد به اجرای روش های مونت کارلو در متلب

عنوان انگلیسی: Approaches to implementing Monte Carlo methods in MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۵۰کلید واژه ها:EconometricsEconomicsfinanceFinancial EngineerigFinancial EngineeringFinancial Toolboxmodelingmonte carloParallel Computingwilmottاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیالگوریتم Read More →

مونت کارلو آمریکایی

عنوان انگلیسی: American Monte Carloزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۱۱کلید واژه ها:american monte carlobermudan monte carlolongstaffscwartzmonte carlopolicy iterationregressiontreesupper boundsالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب Read More →

Lotka-Volterra با استفاده از KMC

عنوان انگلیسی: Lotka-Volterra using KMCزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۵۹کلید واژه ها:iitmkinetic monte carlokmclotkavolterramonte carlopreypredatorsimulationالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش مونت‌کارلوشبیه سازی تصادفیفرایندهای Read More →

MANCOVAN

عنوان انگلیسی: MANCOVANزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۱۹کلید واژه ها:analysis of covarianceancovaancovananovaanovanbayesian information criterionDimensionality Reductionggeneral linear modelglmlawley hotelling tracemancovamancovanmanovamanovanmonte carlomultivariate analysismultivariate responsestatisticstoolboxالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت Read More →